رفتیم کافی شاپ دیدیم بساطش را ورچیده و رفته و تعویض روغنی با دستگاه جایش باز شده ؛ ما هم تعلل نفرمودیم و دادیم حالی به روغن و فیلتر و دم و دستگاه زبان بسته مان بدهد باشد که بهمان سواری مدام بدهد

لینک
۱۳۸٩/٧/٢٢ - میم . دانش