همینکه خبر پاره شدن لایه ازن همه جا منتشر و کنفرانس ها و نشست ها و و این حرفها برگزار شد شورای عالی فصول هم که به لحاظ سازمانی دست کمی از دیگر ارگانهای ذیربط ندارد ، با حضور تابستان و پائیز تشکیل جلسه داد و مقرر گردید هر کدام از فصول یک درجه سانتیگراد در تابستان گرمتر و یک درجه سانتیگراد هم در زمستان سردترش کنند تا علی الحساب ؛ حساب و کتاب جو و آسمان بهم نریزد تا بعد ببینند چه غلطی میشود کرد که هوای زمین الکی هدر نرود . یک کپی هم برای زمستان گذاشتند زیر متکای تخت اش تا همینکه از خواب بیدار شد نظر موافق اش را اعلام کند . 

لینک
۱۳٩٠/٦/۳۱ - میم . دانش