ذوزنقه گمانم همان مستطيل باشد فقط موقع زايمان از دست پرستار خنگ زمين افتاده

لینک
۱۳۸٦/٧/۸ - میم . دانش