تا مي آيم دو كلمه حرف بنويسم و اين مزخرف را آپ كنم  ، خير سرم كاري پيش مي آيد . از حرصي كه مي خوريم اين روزها  آپ نميكنم تا جانش در بيايد . فقط به گزارش احوال روزمره مي پردازم ... دراز به دراز كوفته ؛ خسته و كمي پخش و پلا مثل پنگوئن از خر حمالي زياده از حد همين.


لینک
۱۳۸٦/٧/۱٠ - میم . دانش