درخت ها اين روزها تنشان حسابي ميلرزد ؛ باد حيله گر لا ينقطع از كنار گوششان ميگذرد و برگهايشان را به وعده آزادي جدا ميكند و در دم روي هوا پشتشان را خالي ميكند تا با سر به زمين بخورند . كم كم دارد صداي خش خش خرد شدن غرور برگها در كوچه مي آيد ...

پائيز .
لینک
۱۳۸٦/٧/۱٢ - میم . دانش