ساده تر ، يك مشت احمق بالفطره را قبول كرده ايم كه هم كلاسيون ما بشوند و نميدانم ما رضايت داديم يا  بلاهت مان . به هر حال بي خيالشان شديم تا نق نق كنند و به اين فكر ميكنيم كه اره ماهي اصولا تا حالا شده است اره اش به چوب خشك تماس پيدا كند ؟ 
لینک
۱۳۸٦/٧/۱٤ - میم . دانش