_خانم من شما را جايي نديده ام ؟
_ نه فكر نميكنم چون من حايي نميروم .
_ پس من يقينا آدم عوضي و كمي هم بي شرف اي هستم .

لینک
۱۳۸٦/٧/۱٥ - میم . دانش