هيچ چيز به اندازه ي اين بنزين نميتوانست بر نسل عقب مانده ما جماعت آريايي اصيل فشار بياورد كه متمدن شويم لا اقل در رانندگي و افغاني بازي در هاي وي .

لینک
۱۳۸٦/٧/۱٦ - میم . دانش