اين نا بهنجار مزاحم آسايش ، خرو پف في نفسه چيز جالبي است شايد ؛ همين كه ميداني از دو اتاق آنور تر حتي  ميپراند از خواب ناز مي فهمي كه هنوز دارد نفس ميكشد او كه دوستش داري . يك دنيا تكيه گاه انگار

لینک
۱۳۸٦/٧/۱٧ - میم . دانش