سکوت ایجاد میشود همین قدر که اصالت طرف مقابل محترم به حساب نیاید .  
لینک
۱۳۸٦/٧/٢٠ - میم . دانش