ببين .
مهم دلبستن به معشوق بودن نيست كه اگر باشد الي الابد نيست
مسئله محترم بودن است كه دلبستگي مي آورد .
لینک
۱۳۸٦/٧/٢۱ - میم . دانش