این بیچاره تو سری خور ما شده است و صدایش جز  تقق تققی که انگاری  صدای قولنج ترکاندن است ازش در نمی آید . اسمش را گذاشتند ماوس یا به عبارت حداد عادل موشواره اما بیشتر به لاک پشت ها یی می خورد که جرات نکرده هنوز از لاکش بیرون بیاید . فقط چیزی که هست ؛ دمش را گرفته اند و تپانده اند آنجای کیس که فرار نکند شاید .

لینک
۱۳۸٦/٧/٢٢ - میم . دانش