اگر ميتواني دوباره ويرانم كن . اگر نه بگذار تا دلم از اظطراب آن بوسه اول بلرزد .

لینک
۱۳۸٦/٧/٢٤ - میم . دانش