اين آقاي ممكن الحصول مطلقا دلنشين تر از خانم عدم النفع بايد باشد . امروز بعد از چهار سال اين كوفتي را فهميدم و سوزناك تر اينكه نصف به علاوه يك از آن احمق هاي بالفطره اي كه طراح سئوالند نان خورشان رساندن ما به حد بلاهت بالقوه مان است .
لینک
۱۳۸٦/٧/٢٧ - میم . دانش