با هم فرق کفگیری داریم . وقتی پول ندارد خوش اخلاق میشود انقدر سبک سر و آویزان که میشود از بیخ گرفت و حسابی تکاندش تا همه خنده هایش از ته دلش اُق بزند روی همه کج خلقی های مسبوقش بر عکس موجود گولاخی به نام من که کل یوم خوشحالم وکمی گیج چه با پول چه بی لبخند . این را تازه فهمیدم 

لینک
۱۳۸٦/۸/٦ - میم . دانش