سلول ها موجودات ريز و بامزه اي هستند كه روي هم ميشوند موجود بزرگ و مزخرف .
لینک
۱۳۸٦/۸/۸ - میم . دانش