ميدانم كه خاكستري ام يا هر چه تو ميگويي قبول . لا اقل تو صورتي بيا سر وقتم . همين كه گيج و مسحورت شدم دست به كار شو . زرد سيب زميني ، قرمز آلبالويي ، سفيد نمكي ، نارنجي هويجي بلكه هم سبز كاهويي . هارموني اش با خودت . ميدانم كه از طرفداران جماعت دفاع از هارموني براي دوام هم نشيني هاي رنگين  هستي . راستي يادم رفت من زيادي دلم تنگ ميشود براي تو. چه صورتي باشي چ آبي چ بنفش ،   ؛ تو هم دلتنگ ميشوي اصلا ؟
لینک
۱۳۸٦/۸/٩ - میم . دانش