نوشتن في حد نقسه خوب است ولي خواندن خوبتر است . قاعده اش اين است كه  جمعه ها تنبل تر اند براي من و بيشتر ترجيح ميدهم كه كوفتي را زياد محلش ندهم.همين
لینک
۱۳۸٦/۸/۱۱ - میم . دانش