گويي دو خط موازي كه هر چه ميروند نميرسند به نقطه اي . حالتي ميان رفتن و ماندن كه نه رفتنش مراد است و البته ماندن كه هر دو اسباب تعلل اند و محبوب ، رسيدن .

لینک
۱۳۸٦/۸/۱٢ - میم . دانش