به ساكنين ريشه كرده و كلاغ هاي مشكوك سپردمت .

ريشه هايم بماند ،
گرد چنارها ي بلندمان ، بوي بنفشه ها با من .
خدا حافظ
اي خاك همبازي كودكي هايم ، سلطنت آباد
لینک
۱۳۸٦/۸/۱٥ - میم . دانش