گفتم كه گفته باشم ، خانم مربع حسابي كيفور شد امروز شايد هنوز خوابش نبرده باشد ، يك شيحه كم داشت آن نيش تا پس قفايش باز بلكه بيشتر به چشم بيايد نكبت ! نه اينكه فقط آقاي مستطيل بلند قد تحويلش گرفته باشد كه آقاي لوزي ورزشكار هم خاطر خواهش است سوا از چشمك هاي به خيال خودش يواشكي .
راستي كسي ميداند در تعريف جنس تابلو ، انسان لحاظ شده يا اشياء ؟
لینک
۱۳۸٦/۸/۱٧ - میم . دانش