زیبا فهمیده ام از کجا زیبا تر نشدی و جاماندی از حوصله . بیا میرویم تا پیدایت کنم  ؛ باز کن موهایت را در باد که بدانم داری همراهی ام میکنی . تا آخر راه همین اول راه مانده و تا برگشتنمان همین پایان راه .زیبا کجایی حواست هست ؟

لینک
۱۳۸٦/۸/۱٩ - میم . دانش