ماه مي خندد به من و مي شمارد شب هايي را كه رفته ام ! كه گفتم هست ستاره اي كه بيايد روز و بماند هميشه ات . تو مي خندي به ماه و تمام حماقتش . من مي خندم هنوز ، گمانم اين دو لبهاي تو باشند ستاره .

لینک
۱۳۸٦/۸/٢۳ - میم . دانش