حباب ها ، في الواقع همان اكسيژن هاي فضول هستند كه توي آب نفسشان را حبس ميكنند تا گرد بشوند و ببينند روي آب چه خبر است .
لینک
۱۳۸٦/۸/٢۸ - میم . دانش