آقا اين صلح جهاني در كجاي جريان است ؟ اصلا چه شد ! ما اينجا توي محله  به عينه كل يوم دو سه عدد فك پايين آمده ميبينيم .
لینک
۱۳۸٦/۸/٢٩ - میم . دانش