متالیکـــــــــا قنبید میخوردن   

قنبید میدونی چیه؟؟؟
لینک
۱۳۸٥/۱۱/٧ - میم . دانش