باشد كه آنروز . 
كه اصولا جايي ، روزگاري مي فهمد بزرگترين كلك ، صداقت است .

لینک
۱۳۸٦/٩/۳ - میم . دانش