بيدار و بي حال بنشين به رويا ، بسپار به ياد حوصله هاي رفته را كه از بوي عادت ؛ تمام خاطره ها و رويا ها جلوي چشم باله ميروند و چه تكراري ، انگاري جايي رقص شان را ديده ام . باز هم بگو دلتنگي ..
لینک
۱۳۸٦/٩/٥ - میم . دانش