عادت فاصله را باعث مي شود چنانچه فاصله دلتنگي را . كه دلتنگي نخواهد رفت مگر به آمدن عادت .
لینک
۱۳۸٦/٩/٦ - میم . دانش