روابط عمومي ناجا اعلام كرد طرح اراذل و اوباش بعلاوه دانشجويان علاف در ايران زمين و وليعصر و كافي شاپ و خونه و زير پتو و روي پتو كماكان در پائيز و زمستان ادامه دارد و ترتيبات ايشان سخت داده خواهد شد .
لینک
۱۳۸٦/٩/٩ - میم . دانش