برف   

دو تا تیکه ابر سفید و دوست داشتنی . یکی چاق و فس فسو اما دست و دلباز یکی باربی و خوش هیکل که اگر این آفتاب حسود میانشان پا برهنه رفت و آمد نکند و رشته افکارشان را پاره نکند به هم میرسند ! میروند به موازات مسیر آسمان جایی که آفتاب پیر و زشت نباشد که شب شود و مهتاب شاهد به هم رسیدنشان باشد و سور بدهند ؛ از شکل و شمایل جناب سحاب چاق معلوم است برف کمتر سور ندهد .

لینک
۱۳۸٦/٩/۱٢ - میم . دانش