خسته مان كرده با "شجاعت در عمل نتيجه بصيرت در نظر است" . اصفهاني است از لهجه اش و اصرار بر لهجه اش معلوم است ، البته از كله اش هم ميشد حدس زد چرا كه اصفهاني اصيل بيشتر از پانصد تومن پول سلماني نميدهد ؛ عميقا دوست دارد مقتدر نشان دهد مدام آن جمله را تكرار ميكند لااقل جلسه اي يكبار و به نظر من چهار ستون بدنش از چنين اغراق بزرگي در عذاب . شرط بستم با ابرار و اصحاب كه متولد پنجاه و هفت است و جو را شكستم و پرسيدم و كف كرد ، ابرار و اصحاب هم.

لینک
۱۳۸٦/٩/۱۳ - میم . دانش