توي چشم چراني هاي اينترنتي مان پيدايش كردم .
فقط كمي تنبل و خواب آلو و گيج است وگرنه سر حال باشد كندويي را از خنده منفجر ميكند .

لینک
۱۳۸٦/٩/۱٥ - میم . دانش