گوجه فرنگي همان خرمالو ست فقط كمي عصبي شده و خونش به جوش آمده .

لینک
۱۳۸٦/٩/۱۸ - میم . دانش