قيد پرسش وقتي بي قيد شود ، خيال برش ميدارد كه سر و ته جمله را بي خيال ؛ وسط جمله مي ايستد و تسبيح مي چرخاند و آرايه هاي ادبي را ديد ميزند كه بل كه قيد اتصال فكري به حالش بكند .
لینک
۱۳۸٦/٩/٢۱ - میم . دانش