علي القاعده بايد يك وجه افتراقي بين متولد سال سگ با گاو باشد . اين جناب زودياك هم گفته من را تصديق ميكند . 
لینک
۱۳۸٦/٩/٢٤ - میم . دانش