مهتاب اگر نبود همين آفتاب خنگ و دست و پا چلفتي صبح علي الطلوع سرگيجه ميگرفت كه گراي صدو هشتاد درجه شرقي كجاي دنيا ميشود كه برود بيرون بيايد .
لینک
۱۳۸٦/٩/٢٥ - میم . دانش