گفتي ميخواهم همسر انتخاب كنم كه گفتم اول سرت را بشناس و بعد هر غلط ديگري كه خواستي ؛ كه پا به پا بيايد و سر به سرت گذارد نه از سر لجبازي و يك دندگي كه از سر دلسوزي و مهرباني كه نيازي نباشد نيمي از عمر را مشغول اين شوي كه اولاٌ و بالذات تو را بفهمد و ثانيا و بالعرض احمقانه تحسين ات كند كه وهم برت دارد كه خوشبختي كه اگر نشد ديگر نيم ديگر را بي خيال جانم و الكي دنبال فرشته نگرد وسعي كن از همان كه داري لذت ببري!
لینک
۱۳۸٦/٩/٢٦ - میم . دانش