خورشيد چاق ميرود بالا و روز ميشود ، آن بالا سردش ميشود و شل ميكند تا بيايد پايين كه ماه برود بالا و شب بشود . بيچاره زمين كه مسخره اين دوتا شده و احتمالاٌ بعيد است كه الا كلنگ سواري بلد باشد اصلاٌ.
لینک
۱۳۸٦/٩/٢٧ - میم . دانش