دنبال مجله اي ، كتابي ، چيزي ميگردم كه حوصله را بازي دهد سرش گرم باشد و من حسابي يك شكم سير چشم چراني كنم . برف آمده ديشب تا صلاة صبح . هنوز هم دارد مي آيد . شايد برف گير شدم . لذت دارد توي ترافيك برفي ؛ موزيكي ، كتابي ، چيزي همراهي ام كند .
لینک
۱۳۸٦/٩/٢٩ - میم . دانش