كافه زمستونها از صبح خروس خوون باز است الي بوق سگ!
لینک
۱۳۸٦/۱٠/٢ - میم . دانش