كاسه بشقاب وقتي گشنه ميشوند و شكم شان را صابون مي زنند كه همه سير شدند و عنقريب است كه سيم و اسكاچ بيفتند به جانشان .
لینک
۱۳۸٦/۱٠/۳ - میم . دانش