يادش بخير كه بابا بزرگ هميشه كنترل مي كرد با كي ميرويم با كي مي آييم ، هميشه تسبيح اش را دستش ميگرفت و بعد از نمازش سركي تو خانه ميكشيد و گمانم سرشماري حاضران و غايبان . اصرار داشت كه با آدم هاي قرتي مرتي و سانتي مانتال رفاقت نكنم .  ديروز گذري توي رفقا زدم ديدم في الواقع اكثريت عددي قرتي مرتي و سانتي مانتالند . 
لینک
۱۳۸٦/۱٠/٦ - میم . دانش