مرگ آمد تنگ دل تنهايي نشست ؛ ترغيب اش كرد با هم زدند به سينه قبرستان . 
لینک
۱۳۸٦/۱٠/۸ - میم . دانش