سالها در خويش افسردم ولي امروز ...

شعله سان سر مي کشم تا خرمنت سوزم
يا خموش سازي خروش بي شکيبم را
يا ترا من شيوه اي ديگر بياموزم . . .
 فروغ فرخزاد 
لینک
۱۳۸٦/۱٠/٩ - میم . دانش