بايد باشد يك عالمه مخازن عظيم نفت و گاز كه خوش خوشانك مان بشود به اينهمه ثروت  كه وزيري باشد كه بيايد و بگويد پر مصرفيم و گوينده اي راديويي باشد كه بگويد پر مصرفيم و بايد ما باشيم كه پر مصرف باشيم از اينها يك جا خجالت بكشيم و بايد باشد كسي كه زنگ بزند به برنامه راديويي كه بگويد ما روي نفت و گاز خوابيده ايم كه دوباره ما باشيم و مور مور مان بشود و كف و سوت بزنيم براي طرف كه بود و حرف دلمان را زد ؛ متوقعانه دور و ورمان را نگاه كنيم كه اصلا اگر قرار است ركورد اس ام اس بشكند چرا ما نشكنيم ؟ شيرين تر ميشود وقتي ركورد نوشابه خوري را از آن آفريقايي هاي ذغال اخته بگيريم .  يك جوري بار آمده ايم كه براي هر چيزي يك نقطه مخالف حق به جانب متصوريم كه هر بني بشري را قانع ميكند . حق داريم همه .. جهان سوم اينجاست .
لینک
۱۳۸٦/۱٠/۱٠ - میم . دانش