بچه کوچک هسایه دماغش آویز شده و بر میدارد گوله برفی و با آن پاکش میکند . بر خلاف اینکه خانواده با ابهتی دارد چه از مادر و پدر ولی این فسقلی مرامش لاتی است و از قرتی بازی بدش می آید . هقت هشت سال بیشر ندارد . یک دست ساندویچ و یک دستی دارد آدم برفی اش را تمام میکند . بیشتر شبیه مکعب مستطیل میزند . هویج را گاز میزند و از خیرش میگذرد و میکوبد روی صورت مثلثی دست سازش و میگوید اسگل .

لینک
۱۳۸٦/۱٠/۱٤ - میم . دانش