زمستان که می آید ابرها دورش جمع میشوند . جمع شده اند و شب نشینی کرده اند و شعر خواندند و رقصیدند و آجیل شکستند و کیفور شدند . بر خلاف پاییز که نافش را با غم بسته اند و اشک در می آورد با زمستان آنقدر احساساتی و هیجان زده میشوند و می خندند که از شادی میترکند توی آسمان و ریز ریز میشوند .
لینک
۱۳۸٦/۱٠/۱٦ - میم . دانش