ببین مهم حرف زدن نیست و خیال کنی با حرف همه چیز حل میشود
 مسئله فهمیدن است که اگر باشد نگفته میفهمی و میفهمم .
لینک
۱۳۸٦/۱٠/۱٧ - میم . دانش