مبل و چراغ مطالعه من تا فاصله یک صندلی بیشتر خالی نیست . صبحها من زود می آیم و یک نفر دیگر . ژولیده پولیده و چهره اش به دل نمینشیند . آمارش را دارم هر بیست دقیقه یکبار میرود قهوه میخورد ، شکلات های رنگ و وارنگ هم دارد که گمانم به جای شکر با قهوه اش میخورد .حقیقتا یکبار هم دعوتم کرد به یک قهوه قبول کردم ولی به شرط چای ؛ من چای را بیشتر تر جیح میدهم آنهم قند پهلو .
لینک
۱۳۸٦/۱٠/۱٩ - میم . دانش